Zapytaj eksperta8 kwietnia 2013

Na pytania Czytelników Farmacji Praktycznej odpowiadają specjaliści i eksperci branży farmaceutycznej

Moje pytanie dotyczy urlopu wypoczynkowego, a dokładnie, ile będzie mi go przysługiwało w tym roku (lub w następnym)? Jestem technikiem farmacji i mam na swym koncie dwuletni staż. Dokładnie pracuję 3 lata i 3 miesiące. Ponadto studiuję zaocznie na Uniwersytecie Medycznym. W tym roku będę bronić pracy licencjackiej, a od października bieżącego roku chcę kontynuować naukę na studiach magisterskich. Czy od tego roku, uzyskując licencjat, czyli wykształcenie wyższe, przysługuje mi więcej niż 20 dni urlopu wypoczynkowego, czy też dopiero w następnym roku? A może dopiero wówczas, gdy zdobędę już tytuł magistra?

Bartłomiej Kochlewski adwokat specjalizujący się w prawie pracy, własności intelektualnej i regulacjach dot. branży farmaceutycznej:

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się zdobyte wykształcenie.

W przypadku technika farmacji liczone jest 6 lat z tytułu ukończenia „policealnej szkoły zawodowej” (art. 155 par. 1 ust. 5 kp). Jeżeli po ukończeniu szkoły okres zatrudnienia Czytelnika wynosił 3 lata i 3 miesiące, to obecnie jego staż wynosi 9 lat i 3 miesiące. Oznacza to, że w obecnym roku przysługuje mu jedynie 20 dni urlopu wypoczynkowego. Wyższy wymiar urlopu (26 dni) będzie mu przysługiwał dopiero w kolejnym roku kalendarzowym. Bez znaczenia jest tu kwestia ukończenia licencjatu. Liczy się dopiero ukończenie uczelni wyższej z tytułem magistra. Jeżeli okres nauki nakłada się na okres zatrudnienia, tzn. pracownik pobiera naukę w czasie zatrudnienia, to zgodnie z art. 155 § 2, do stażu, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się tylko jeden z tych okresów, w zależności od tego, który jest dla pracownika korzystniejszy. Jednak tu, jak rozumiem, staż pracy został osiągnięty dopiero po ukończeniu policealnej szkoły zawodowej.

 

Po zapoznaniu się z treścią artykułu „Zapytaj eksperta” zamieszczonego w numerze 12(60) grudzień 2012 Państwa pisma, Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi […] pozwala sobie przesłać stanowisko OIA w Łodzi na temat zaliczania przerw w wykonywaniu pracy do stażu wymaganego do zatrudnienia na stanowisku kierownika apteki z prośbą o […] zamieszczenie tekstu opinii na łamach Państwa pisma, jako zdania odrębnego w powyższej sprawie. Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi mając na uwadze poczytność Państwa pisma sugeruje rozważenie rozpoczęcia na łamach pisma dyskusji na powyższy temat, której wyniki pozwolą na podjęcie stosownych działań mających na celu nowelizację prawa farmaceutycznego i ustawy o izbach aptekarskich i uwzględnienia opinii farmaceutów w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty. Przesyłając powyższe, Izba zwraca uwagę, iż zaprezentowane w załączniku stanowisko Izby zajęte było przed nowelizacją prawa farmaceutycznego znoszącą limit wieku dla kierowników apteki.

mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

 

Zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 06 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który nie przekroczył 65. roku życia i ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku, gdy posiada specjalizację 2. zakresu farmacji aptecznej.

Tak ogólnie sformułowany wymóg posiadania 3- albo 5-letniego stażu pracy może rodzić szereg wątpliwości interpretacyjnych, odnoszących się do określenia podstawy prawnej świadczenia pracy, która może być zaliczona do wymaganego stażu, charakteru wykonywanej pracy, jej wymiaru czasowego oraz zaliczalności okresów zatrudnienia, od którego zależą przepisy kodeksu pracy mimo braku świadczenia pracy wliczają zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Wątpliwości te w zakresie podstawy prawnej świadczenia pracy oraz wymiaru czasu pracy zostały usunięte poprzez opinie prawne poszczególnych izb aptekarskich oraz opinię Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 9 lipca 2010 r. przekazaną miedzy innymi do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie, w której stwierdzono, iż praca wykonywana winna być na podstawie stosunku pracy bądź innego stosunku cywilnoprawnego, pod warunkiem, iż wymiar takiej pracy w aptece musi odpowiadać pełnym podstawowym normom czasu pracy, obowiązujących pracowników tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Stanowisko powyższe zgodne jest z orzecznictwem sądowym (vide wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20.11.2007 r. sygn. akt VII SA/Wa 1389/07). W uzasadnieniu swego stanowiska Naczelna Rada Aptekarska w ślad za wykładnią sądów administracyjnych podniosła, że ratio legis przepisu art. 88 ust. 2 Prawa farmaceutycznego – to chęć zagwarantowania, że osoba pełniąca funkcje kierownika apteki posiadać będzie niezbędną wiedzę o pracy w aptece oraz umiejętność wykonywania usług farmaceutycznych zastrzeżonych dla farmaceutów, a w konsekwencji zapewni prawidłowe kierowanie apteką. Gwarancja taka może być spełniona w przypadku pracy w okresie wskazanym w przepisie.

Z tych też względów niewłaściwym jest zaliczanie do wymaganego 3- bądź 5-letniego stażu pracy wszelkich urlopów: macierzyńskiego, wychowawczego bądź innych (za wyjątkiem urlopu wypoczynkowego, który przez przepisy kodeksu pracy zrównany jest ze świadczeniem pracy) okresów pobierania zasiłków chorobowych czy też zasiłku dla bezrobotnych, aczkolwiek na mocy przepisów kodeksu pracy czy też innych ustaw okresy te zaliczane są do ogólnego stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Podkreślić należy, iż treść przepisów, np. art. 186/5 kodeksu pracy, który stanowi, że okres urlopu wychowawczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, odnosi się wyłącznie do uprawnień pracowniczych, to jest ogólnego czasu pracy, od której zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, dodatku za wysługę lat, nagrody jubileuszowej itp., nie zaś do stażu pracy wymaganego na określonym stanowisku, jak również nie do uprawnień zawodowych, które można uzyskać wyłącznie poprzez świadczenie pracy.

Poparciem takiego stanowiska są przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz.U. nr 126 poz. 1082 ze zm.), które wyraźnie wyłączają z czasu praktyki: urlop macierzyński, wychowawczy, okres pobierania zasiłku chorobowego powyżej 14 dni oraz inne usprawiedliwione okresy nieświadczenia pracy w ramach praktyki.

Należy ubolewać, iż w Prawie farmaceutycznym ustawodawca w sposób jasny nie sformułował zasad, które przyświecały mu w określaniu wymagań stawianych farmaceutom, którzy zamierzają pełnić funkcję kierowniczą apteki, pozostawiając tę kwestię doktrynie i orzecznictwu sądowemu. Upływ czasu od wydania ustawy Prawo farmaceutyczne – pozwolił na ukształtowanie stanowiska zaprezentowanego wyżej.

Prześlij dalej