Zapytaj eksperta – adwokat odpowiada na pytania farmaceutów25 kwietnia 2013

Na pytania Czytelników Farmacji Praktycznej, nadesłane do redakcji odpowiada Bartłomiej Kochlewski, adwokat specjalizujący się w prawie pracy i regulacjach dotyczących branży farmaceutycznej

 

Potrzebuję informacji, czy mogę wydać leki dwóch różnych producentów, które posiadają taką samą nazwę międzynarodową, zawierają tę samą substancję czynną i mają taką samą postać i dawkę?

Osoba wydająca lek opisany na recepcie nazwą międzynarodową powinna najpierw poinformować pacjenta o najtańszym dostępnym takim preparacie. Jeżeli taki najtańszy preparat nie znajduje się aktualnie w aptece, powinna go na życzenie pacjenta sprowadzić. Dodatkowo, zgodnie z zapisem art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2011.122.696 ze zm.) osoba wydająca leki objęte refundacją nie tylko może, ale ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka ma również obowiązek zapewnić dostępność tego leku. Na podstawie art. 44 ust. 2 wskazanej powyżej ustawy, osoba wydająca leki objęte refundacją ma obowiązek, na żądanie pacjenta, wydać lek, o którym mowa w ust. 1, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której farmaceuta dokonał odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.

 

Czy mogę zrealizować receptę, która pod względem graficznym odbiega od wzoru (np. zawiera błąd drukarski)?

Tak. Jednym z nielicznych błędów na recepcie, jakie może zaakceptować farmaceuta jest błąd drukarski.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym recept lekarskich aptekarz może zaakceptować receptę, w której jest błąd drukarski dotyczący m.in. braku lub błędu w danych drukarni, w której recepta została wydrukowana.

Oznacza to, że taka recepta może zostać zrealizowana. Poważniejsze uchybienia, np. inny niż określony w rozporządzeniu rozmiar recepty wykluczają jednak możliwość jej zrealizowania.

 

Mój szef zlecając mi zadania powołuje się na to, że są one w zakresie moich obowiązków. Jednak nigdy nie dostałem takiego zakresu na piśmie. Czy pracodawca musi mi go przedstawić do podpisania? Czy prawo zobowiązuje go do przestrzegania takich zapisów?

Pracodawca jest zobowiązany zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków (zgodnie z art. 94. Kodeksu pracy), sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Przepis nie precyzuje jednak, czy przekazanie zakresu obowiązków ma mieć formę ustną czy pisemną. Dopuszczalne są zatem obydwie formy. Oznacza to, że w tym przypadku szef może zlecać pracownikowi zadania powołując się na zakres obowiązków. Trzeba jednak zaznaczyć, że obowiązki te muszą mieścić się w zestawie zadań ogólnie przyjętym dla określonego stanowiska pracy.

Jak wynika z orzecznictwa (wyrok SN z 2003-02-26, sygn. I PK 149/02) „Zakres zadań wynikających z zajmowania określonego w umowie o pracę stanowiska może być konkretyzowany nie tylko przez przedstawienie pracownikowi pisemnego zakresu czynności, ale również w drodze poleceń pracodawcy, mieszczących się w granicach zakreślonych ustalonym w umowie rodzajem pracy (zajmowanym stanowiskiem)”.

W sytuacji, gdy przełożony zleca pracownikowi czynności wykraczające poza granice rodzaju pracy określonego w umowie, zmiany zakresu czynności należy wprowadzić w drodze wypowiedzenia zmieniającego albo porozumienia zmieniającego do umowy o pracę. Zmianie ulegnie wówczas rodzaj wykonywanej pracy.

 

Chce rozwiązać umowę z pracownikiem w wieku przedemerytalnym. Czy mogę to zrobić? Słyszałem, że takie osoby podlegają specjalnej ochronie. Czy to prawda? Na jakich zasadach? Równocześnie chcę to zrobić z jak największą korzyścią dla pracownika, bo niestety to sytuacja finansowa wymusza na mnie zwolnienia.

Przepisy Kodeksu pracy gwarantują ochronę pracownikom, którym brakuje nie więcej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet, zaś 65 lat dla mężczyzn. Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może zwolnić, ani zmienić warunków umowy pracownikowi, któremu nie tylko wiek, ale także okres zatrudnienia umożliwia uzyskanie prawa do emerytury w tym okresie. Przy czym wskazane przepisy dotyczą tylko umów o pracę na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy terminowej (na czas określony, czy na czas wykonania określonej pracy), z powodu upływu terminu na jaki taka umowa została zawarta, jest przez prawo dopuszczalne.

Jednocześnie w ściśle określonych warunkach możliwe jest rozstanie się z pracownikiem objętym ochroną przedemerytalną, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pierwsza z możliwości to rozwiązanie umowy za porozumieniem obu stron. Jeżeli pracownik i pracodawca chcą polubownie zakończyć współpracę ustawodawca nie odbiera im takiej możliwości.

Natomiast pracodawca jednostronnie może wypowiedzieć umowę tylko w przypadku formalnego ogłoszenia przez sąd upadłości lub likwidacji pracodawcy. Dotyczy to jednak tylko upadłości, której efektem jest likwidacja majątku firmy, a nie upadłość układowa. Przepisy Kodeksu pracy przewidują także, że z ochrony przedemerytalnej nie skorzysta pracownik, który uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dodatkowo art. 39 K.p. przewiduje możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy, czyli na skutek zwolnienia dyscyplinarnego (art. 52 K.p.) w wypadku popełnienia przez pracownika ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych; popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem oraz wobec zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Jeżeli jednak żadna z powyższych szczególnych okoliczności nie ma miejsca w tej sytuacji zwolnienie osoby w wieku przedemerytalnym nie będzie możliwe.

 

Jestem magistrem farmacji z kilkuletnim stażem. Chcę poruszyć temat, który chyba nie został jeszcze nigdy poruszany: bezpłatny staż dla magistrów farmacji. Jakie jest podejście ustawodawcy w tej sprawie? Z jednej strony dobrze, że trwa tylko pół roku, ale jakim prawem on może być bezpłatny? Czy to jest zgodne z polskim prawem?

Przepisy prawa pracy regulują stosunki między pracodawcami a pracownikami, nie odnoszą się natomiast do relacji stażysta (student) a pracodawca – właściciel apteki.

Staż w aptece jest dla studentów kierunków farmaceutycznych jednym z elementów nauczania praktycznego, niezbędnym do uzyskania tytułu magistra. Oznacza to, że student przebywa w aptece w ramach nauki, a nie wykonywania pracy, dlatego nie jest wynagradzany.

 

Czy mając receptę z uprawnieniami IB mogę zamienić leki wydawane na IB na tańsze odpowiedniki? Nie spotkałem się z informacją, że nie wolno zamieniać leków na IB, ale wszyscy znajomi kierownicy nie wydają ich. Czy istnieje przepis regulujący to zagadnienie?

Zamienniki leków dla grupy uprawnionych IB (inwalidów wojennych) mogą być wydawane na podobnych zasadach jak zamienniki dla innych ubezpieczonych. Jeżeli istnieje tańszy zamiennik i pacjent o niego poprosi farmaceuta może go wydać na zasadach ogólnych. Przy czym to farmaceuta sprawdza uprawnienia pacjenta i wpisuje rodzaj dokumentu uprawniającego pacjenta do odpowiedniej zniżki na leki refundowane. Jednocześnie należy pamiętać, że inwalidom wojennym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz”.

 

Lekarz przystawił pieczątkę z danymi prywatnej praktyki, a pieczątka nagłówkowa jest z publicznej przychodni. Czy można zrealizować taką receptę?

Tak, można zrealizować taką receptę, o ile zawiera ona informacje niezbędne do wydania leku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich na recepcie muszą widnieć dane podmiotu, z którym NFZ zawarł umowę na wystawianie recept, oraz dane osoby wystawiającej receptę, w tym imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza. Jeżeli na pieczątce lekarza, obok imienia, nazwiska i numeru wykonywania zawodu jest także informacja o jego prywatnej praktyce, należy ją potraktować jako informację dodatkową.

Jeżeli recepta jest wystawiona poprawnie, a jedyna wątpliwość dotyczy dwóch różnych miejsc wykonywania zawodu przez lekarza można ją zrealizować.

 

Prześlij dalej