Zapytaj eksperta – odpowiedzi na pytania farmaceutów28 października 2013

Na pytania Czytelników Farmacji Praktycznej odpowiadają eksperci: Ewa Kadziewicz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami, Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i mec. Bartłomiej Kochlewski

 

 

Czy lekarz wypisujący receptę pro auctore musi koniecznie w polu świadczeniodawca umieścić PIECZĄTKĘ z imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem? Dodam, że na pieczątce w polu „lekarz” są te dane.

Odpowiadając na to pytanie Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2012 r., poz. 260 z późn. zm.), dane dotyczące osoby uprawnionej (pole świadczeniodawcy) obejmują:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano);
 3. numer telefonu;
 4. dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny określony w umowie upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, wyroby medyczne (dwie pierwsze cyfry o wartości 98).

Natomiast w danych dotyczących pacjenta, w przypadku gdy recepta wystawiana jest z adnotacją „pro auctore” lub inną równoważną, np. „dla siebie”, można nie zamieszczać danych, które widnieją na nadruku, pieczątce lub naklejce z danymi osoby uprawnionej (§3 ust. 3a powołanego rozporządzenia).

 

Witam, czy paski do glukometrów mogą być wypisywane na recepcie łącznie np. z insuliną czy lekami przeciwcukrzycowymi? Czy muszą być wypisane na osobnej recepcie?

Informuję, iż § 12. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2012 r., poz. 260 z późn. zm.) mówi, iż na jednej recepcie można przepisać do pięciu leków gotowych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobów medycznych, albo jeden lek recepturowy. Brak jest podstawy prawnej, która nie pozwalałaby na wypisanie na jednej recepcie leku oraz wyrobu medycznego.

Z poważaniem,
Ewa Kadziewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami
Podlaski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Chciałabym uzyskać więcej informacji na temat dowożenia leków z apteki do domów pacjentów. Chcę założyć swoją działalność i nawiązać współpracę z apteką. Czy to jest możliwe? I jak się to ma odbywać?

Warunki prowadzenia sprzedaży wysyłkowej leków określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. W Polsce dopuszczalne jest prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży jedynie produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (OTC).

W opinii Głównego Inspektora Farmaceutycznego obowiązujące przepisy zakazują natomiast dowozu do pacjenta leków przepisywanych na receptę. Zgodnie ze stanowiskiem GIF leki na receptę powinny być wydawane pacjentowi w aptece lub punkcie aptecznym. To samo rozporządzenie zawiera także szczegółowe wymagania dotyczące takich aspektów sprzedaży wysyłkowej, jak: zapakowanie przesyłanego leku i warunków transportu leku.

Rozporządzenie mówi, że transport produktu leczniczego odbywa się w wydzielonych przestrzeniach środka transportu, zapewniających: zabezpieczenie produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi, a także przed mikroorganizmami i szkodnikami, warunki uniemożliwiające pomieszanie i skażenie produktów leczniczych, kontrolę temperatury w czasie transportu, warunki uniemożliwiające dostęp do produktów leczniczych osobom nieupoważnionym. Oznacza to, że na obecnym etapie na pewno dopuszczalne jest nawiązanie współpracy z apteką na dowóz leków OTC do pacjentów. Należy więc założyć działalność gospodarczą i skontaktować się z wybraną apteką, aby zaoferować jej swoje usługi. Należy przy tym oferować usługi mając do dyspozycji odpowiedni środek transportu, który spełnia wymagania wskazane w rozporządzeniu.

 

Zmieniam pracę i chcę, aby moje świadectwo pracy było prawidłowe. Jakie dane powinno zwierać?

Zgodnie z art. 97 par. 2 Kodeksu pracy, w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące: okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Świadectwo pracy ma informacyjny charakter i zakazane jest umieszczanie w nim np. elementów dotyczących oceny osobistej pracownika. W świadectwie pracy, oprócz informacji określonych w art. 97 § 2 Kodeksu pracy, zamieszcza się także informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, dotyczące:

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa.

W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

 

Jak dokładnie wygląda kwestia dziedziczenia apteki po rodzicach?

Zgodnie z art. 104 § 1 a Prawa farmaceutycznego, istnieje możliwość dziedziczenia zezwolenia na prowadzenie apteki.

Zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, jeżeli chociażby jeden z jej następców prawnych spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 (czyli jest osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych). Następca prawny, o którym mowa w ust. 1a, prowadzący aptekę jest obowiązany wystąpić do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o dokonanie zmian w zezwoleniu w zakresie określenia podmiotu, na rzecz którego zostało wydane, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1a. Oznacza to, że po śmierci właściciela apteki od momentu zgonu spadkodawcy spadkobiercy, którzy spełniają warunki do otrzymania zezwolenia na prowadzenie apteki (osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych) mogą w terminie 6 miesięcy wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o zmianę danych w zezwoleniu i wpisanie wskazanego spadkobiercy w miejsce spadkodawcy, jako nowego właściciela apteki.
Aby uzyskać zmianę zezwolenia należy przedstawić postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Do czasu wydania postanowienia sądu nie jest możliwe prowadzenie apteki w oparciu o zezwolenie wydane na zmarłego rodzica. Po upływie 6 miesięcy od daty zgonu rodzica zezwolenie wygasa i trzeba się starać o nowe, na własne nazwisko, bez możliwości powołania się na kwestie dziedziczenia.

 

Mam aptekę ze wspólnikiem, chcemy się rozstać tak, aby apteka pozostała moją własnością. Jak powinny wyglądać kwestie prawne?

Odpowiedź na zadane przez Czytelnika pytanie zależy od formy prawnej w jakiej prowadzona jest apteka oraz od tego, czy wspólnik zgadza się na rozstanie i to, aby Czytelnik pozostał właścicielem apteki. Zgodnie z art. 99 ustawy Prawo farmaceutyczne zezwolenie na prowadzenie apteki może posiadać osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego.

Jeżeli apteka jest prowadzona przez osobę prawną, jak np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to najprostszym rozwiązaniem wydaje się sprzedaż udziałów w takiej spółce. W przypadku zaś prowadzenia apteki przez np. dwóch albo większą ilość przedsiębiorców w formie spółki cywilnej to wystąpienie ze spółki przez wspólnika regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Wspólnik może ze spółki wystąpić poprzez tzw. wypowiedzenie udziału. Dopuszczalne jest też zawarcie porozumienia pomiędzy wszystkimi wspólnikami. W przypadku wystąpienia jednego ze wspólników z dwuosobowej spółki cywilnej nastąpi rozwiązanie spółki cywilnej z chwilą wystąpienia wspólnika. Dotychczasowa współwłasność łączna zamienia się we współwłasność w częściach ułamkowych ze wszystkimi tego konsekwencjami. W takiej sytuacji wspólnicy uzyskują prawo rozporządzenia swoimi udziałami w rzeczach, które poprzednio stanowiły ich współwłasność do niepodzielnej ręki.

W wypadku rozwiązania spółki cywilnej wskutek tego, że w następstwie wystąpienia wspólnika ze spółki pozostał w niej tylko jeden wspólnik, do wspólnego majątku wspólników mają zastotosowanie przepisy art. 865 Kodeksu cywilnego. Likwidację majątku wspólnego wspólników po rozwiązaniu spółki cywilnej może przeprowadzić sąd w trybie właściwym dla zniesienia współwłasności, możliwe jest też umowne zniesienie współwłasności.

 

Odp. mec. Bartłomiej Kochlewski,
partner w kancelarii Pietrzak, Bogen, Siekierzyński

 

Prześlij dalej