Kontrola w aptece – Państwowa Inspekcja Pracy2 grudnia 2013

O tym, jak się przygotować do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w aptece rozmawiamy z Andrzejem Prądzyńskim, wieloletnim inspektorem BHP i PIP przeprowadzającym kontrole w zakładach pracy, prowadzącym także szkolenia z zakresu BHP

Kto podlega kontroli?

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia – podlegają wszyscy pracodawcy. Pamiętajmy, że zatrudniając pracowników na podstawie umowy zlecenia także możemy zostać poddani kontroli, ponieważ umowy te spełniają miana stosunku pracy.

 

Jakie warunki musi spełniać apteka w kontekście wymogów Inspekcji Pracy?

Apteka musi spełniać wszystkie ogólne warunki organizacji bezpiecznej pracy określone w przepisach oraz warunki szczególne wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności, w tym oczywiście warunki sanitarne wynikające z produkcji i dystrybucji leków, wynikającym z tego kontaktu z substancjami chemicznymi, truciznami, narkotykami, substancjami palnymi itd.

 

Czy inspektor pracy ma prawo pojawić się bez zapowiedzi?

Często wizyta jest zapowiadana, np. dzień wcześniej – żeby zapewnić obecność osoby kierującej, która zobowiązana jest udostępnić wszystko inspektorowi.

Przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (oraz kontroli legalności zatrudnienia w zakresie właściwym dla Państwowej Inspekcji Pracy) można jednak dokonywać bez uprzedzenia o każdej porze dnia i nocy. Inspektor pracy po kontrolowanym terenie może poruszać się swobodnie. Inspektor ma także prawo wymagać pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą (obowiązkowi temu podlegają również wszyscy pracownicy, także ci zatrudniani w przeszłości, a także osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą na rzecz pracodawcy). Inspektor ma także prawo wglądu do dokumentacji związanej z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy. Może także sprawdzić tożsamość osób przebywających w placówce. Pamiętajmy, że inspektor powinien nam okazać legitymację służbową potwierdzającą tożsamość i uprawnienia inspektora pracy lub innego upoważnionego pracownika.
Działania kontrolne wspólnie z właściwymi inspektorami pracy mogą teraz prowadzić pracownicy merytoryczni nieposiadający uprawnień kontrolnych – są to pracownicy PIP posiadający niezbędną wiedzę w przedmiocie kontroli.

Najczęstsze błędy stwierdzone w czasie kontroli w aptece

  1. Niewypłacanie lub nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia.
  2. Niewypłacanie ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
  3. Niepotwierdzanie na piśmie rodzaju i warunków umowy o pracę.
  4. Błędy w świadectwach pracy i nieterminowe ich wystawianie.
  5. Brak szkoleń BHP i aktualnych badań lekarskich oraz uprawnień kwalifikacyjnych odpowiednich do rodzaju pracy.
  6. Nieprawidłowe ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem.
  7. Nieprawidłowo prowadzona ewidencja godzin pracy.
  8. Nieprawidłowe rozwiązywanie stosunku pracy.

 

Jak wygląda kwestia ustalenia ryzyka zawodowego farmaceuty?

Określenie poziomu ryzyka zawodowego farmaceuty to obowiązek spoczywający na właścicielu/kierowniku apteki. Robi się to dla takiego stanowiska w aptece oddzielnie, ponieważ w każdym miejscu mogą być różne warunki wykonywania pracy. Ocena ta podlega okresowej weryfikacji. Częstotliwość takiej weryfikacji zależy od warunków pracy, zmian organizacyjnych, zmian wyposażenia, sprzętu itp. Nie powinno to być jednak robione rzadziej niż co 2 lata. Zauważmy, że np. kwestia prania fartuchów jest do uregulowania w ramach zakładu i powinna być określona w regulaminie przydziału i użycia tego typu wyposażenia. Należy pamiętać jednak, że w określonych sytuacjach nie wolno pozostawiać prania pracownikom, a należy powierzyć te czynności wyspecjalizowanym zakładom (kontakt z truciznami, czynnikami aktywnymi biologicznie, mutagennymi, itp.).

 

Jakie mogą być konsekwencje dla pracodawcy?

Inspektor może nakazać, aby pracodawca usunął uchybienia w ustalonym terminie, w przypadku gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad BHP. Może także nakazać pracodawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi. Ponadto inspektor pracy może ukarać osobę winną popełnienia wykroczeń przeciwko prawom pracownika mandatem w wysokości od 1 tys. do 2 tys. zł. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, określone w Kodeksie pracy, popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5 tys. zł. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika sąd może nałożyć karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.

 

Czy pracodawca może nie zgadzać się z ustaleniami inspektora?

Zanim podpiszemy protokół kontroli, mamy prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych. Należy je złożyć na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Ważny jest fakt, że, inspektor pracy przeprowadzający kontrolę jest zobowiązany do zbadania zgłoszonych zastrzeżeń. Jeśli stwierdzi ich zasadność – musi zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu. Od decyzji inspektora pracy wydanej w formie pisemnej przysługuje nam odwołanie do okręgowego inspektora pracy. Możemy je wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji. Jednak inspektor może wstrzymać wykonanie  decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania.

 

rozmawiał: mgr farm. Michał Mańka

Prześlij dalej