Zapytaj eksperta23 grudnia 2013

Na pytania Czytelników naszego miesięcznika, nadesłane do redakcji Farmacji Praktycznej odpowiada mecenas Bartłomiej Kochlewski.

R E K L A M A

 

Do kiedy muszę rozliczyć się z pracownikami w kwestii zaległego urlopu wypoczynkowego za 2013 rok? Jak wygląda wypłata ewentualnego ekwiwalentu?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Urlopu niewykorzystanego w danym roku należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Urlop ten powinien się zatem rozpocząć nie później niż w ostatnim dniu września, w którym pracownik miał świadczyć pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Zasadniczo urlop wypoczynkowy powinien zostać wykorzystany w naturze, jednak w razie jego niewykorzystania z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje w zamian ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 K.p.). Dniem wypłaty takiego świadczenia powinien być ostatni dzień zatrudnienia.

Sposób obliczenia ekwiwalentu za urlop wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Co do zasady ekwiwalent za urlop ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego.

 

Jakie są zasady prawne dotyczące wystawienia w aptece automatu do samodzielnego pomiaru ciśnienia przez pacjentów?

Kwestia wystawiania aparatu do mierzenia ciśnienia budziła wiele kontrowersji i była przedmiotem rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który 11 stycznia 2012 roku w sprawie o sygn. II GSK 1365/10* orzekł, że: „Apteka ogólnodostępna jako placówka ochrony zdrowia może posiadać ciśnieniomierz do dokonywania bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego przez jej klientów.” Taka interpretacja art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne**, w którym ustawodawca, określając zakres działania apteki, użył wyrażenia „w szczególności”, pozostaje w zgodzie z art. 68 ust. 1 Konstytucji RP, z którego można wywieść podmiotowe prawo jednostki do ochrony zdrowia oraz obiektywny nakaz podejmowania przez władze publiczne takich działań, które są konieczne dla należytej ochrony i realizacji tego prawa, dopuszczający możliwość dokonywania bezpłatnego pomiaru ciśnienia w aptece ogólnodostępnej i stwierdził nieważność decyzji organów niższej instancji w tej sprawie. Zdaniem NSA, apteka ogólnodostępna, jako placówka ochrony zdrowia, może posiadać ciśnieniomierz do dokonywania bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego przez jej klientów. Sąd uznał także, iż przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne nie stanowią podstawy prawnej zakazu wystawienia ciśnieniomierza na użytek klientów apteki.

* http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0CD67DD23F
** (tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 ze zm.)

 

Mój pracownik prosi o urlop ojcowski i nie wiem, jakie ma w związku z tym uprawnienia. Jak wygląda w świetle aktualnych przepisów kwestia urlopu ojcowskiego?

Urlop ojcowski został wprowadzony do Kodeksu pracy ustawą z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje w wymiarze dwóch tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia – w przypadku ojca biologicznego.

Przez dwa tygodnie urlopu ojcowskiego należy rozumieć 14 kolejnych dni kalendarzowych, które obejmują również dni wolne, czyli soboty i niedziele oraz święta. Urlop ojcowski może być udzielony równolegle z urlopem macierzyńskim.

Warunkiem udzielenia urlopu jest złożenie wniosku przez ojca. Pracownik powinien go złożyć w formie pisemnej co najmniej 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia urlopu, a pracodawca musi mu go udzielić we wskazanym terminie.

Na pracodawcę, który odmówi pracownikowi udzielenia urlopu ojcowskiego, może zostać nałożona kara grzywny.

Przebywając na urlopie ojcowskim pracownik podlega szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy przewidzianej w art. 177 K.p. i ma prawo do powrotu na wcześniej zajmowane stanowisko. Za czas urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

 

Czy istnieje możliwość dopisania dodatkowej osoby do posiadanej od 1989 r. koncesji na prowadzenie apteki pełnoprofilowej?

Nie jest możliwe dopisanie innej osoby do zezwolenia na prowadzenie apteki. W takim wypadku konieczne jest wystąpienie o wydanie nowego zezwolenia. Przepisy ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne nie przewidują również możliwości przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki na inny podmiot.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki. Może być ono wydane na osobę fizyczną, osobę prawną oraz niemającą osobowości prawnej spółkę prawa handlowego. Co do zasady, zezwolenie na prowadzenie apteki wygasa wraz ze śmiercią osoby fizycznej, na rzecz której zostało wydane.

 

Chcę wycofać swoją aptekę z całodobowego cyklu pracy. Czy i jak mogę to zrobić? Czy zmiana godziny pracy apteki musi być konsultowana?

Tak, zmiana czasu pracy apteki musi być konsultowana z zarządem powiatu, na którym działa apteka. Wynika to z faktu, że celem pracy aptek ogólnodostępnych jest konieczność zapewnienia dostępności świadczeń obywatelom w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych ustala lokalnie zarząd powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów gmin, burmistrzów lub prezydentów miast oraz okręgowej izby aptekarskiej.

Całodobowa praca wyznaczonych aptek wynika zatem z aktów prawa miejscowego i jest ustalana odrębnie dla danego powiatu. Przepisy prawa nie wskazują, ile aptek powinno pełnić dyżur w tym samym czasie, nie regulują też procedury wprowadzania zmian wcześniej ustalonego rozkładu. Oznacza to, że zarówno ustalenie, jak i zmiana czasu pracy aptek podejmowana jest w drodze uchwały zarządu powiatu. Zmiany rozkładu czasu pracy aptek można dokonać także na wniosek prowadzącego aptekę lub jej kierownika. Najczęściej spotyka się uchwały zarządu, których zakres czasowy obejmuje jeden rok kalendarzowy, może to być jednak także kwartał.***

*** podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Prześlij dalej