Nowe opinie Rady Przejrzystości5 lutego 2014

28 stycznia br. odbyło się 5. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska/opinie ws. oceny toksyny botulinowej typu A, usunięcia świadczeń obejmujących podawanie 10 leków, realizowanych w programach leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej, zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych 4 leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL oraz utworzenia odrębnych grup limitowych dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 • Rada uważa za niezasadne finansowanie toksyny botulinowej typu A w ramach programu leczenia migreny przewlekłej u chorych nienadużywających leków przeciwbólowych i tryptanów (ICD 10: G43).
 • Rada uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie sunitynibu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów C41.4, C49.1, C49.2 (nowotwory kości i tkanki łącznej: kończyny, miednica) realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej. Rada uważa jednocześnie za zasadne nieusuwanie podawania sunitynibu z „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej” w leczeniu chorych z rozpoznaniem mięsaka pęcherzykowatego (ASPS), u których nie jest możliwe chirurgiczne leczenie radykalne z powodu miejscowego zaawansowania lub uogólnienia.
 • Rada uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie gemcytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu C32.9, C69, C69.9, C91.1 realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej. Rada uważa za niezasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie gemcytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu C64, C65, C54.8, realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej.
 • Rada uważa za niezasadne usunięcie leków zawierających irinotekan w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów C25, C25.1, C25.8, C25.9 (nowotwory złośliwe trzustki, nowotwory złośliwe trzonu trzustki, nowotwory złośliwe trzustki przekraczające jej granice i nowotwory złośliwe trzustki nieokreślone) podawanych w ramach chemioterapii niestandardowej.
 • Rada uważa za zadane usunięcie świadczenia obejmującego podawanie leków zawierających temozolomid i kapecytabinę w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu C25.9 (nowotwory złośliwe trzustki nieokreślone) realizowanych w ramach chemioterapii niestandardowej.
 • Rada uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie doksorubicyny liposomalnej niepegylowanej w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu C91.1 (przewlekła białaczka limfocytowa) realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej.
 • Rada uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie lenalidomidu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu C91.1 realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej.
 • Rada uważa za niezasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie doksorubicyny liposomalnej pegylowanej w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów C49 (tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone), C49.5 (tkanka łączna i tkanka miękka miednicy), C57.0 (Trąbka Fallopia) realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej.
 • Rada uważa za niezasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie doksorubicyny liposomalnej pegylowanej w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu C84.1 (choroba Sezary’ego) realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej, jednakże tylko u pacjentów z przeciwwskazaniami do doksorubicyny w innej postaci.
 • Rada uznaje za niezasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie bendamustyny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu C81 z rozszerzeniami (C81 choroba Hodgkina, C81.0 przewaga limfocytów, C81.1 stwardnienie guzkowe, C81.2 mieszanokomórkowa, C81.3 zmniejszenie limfocytów, C81.7 inna choroba Hodgkina C81.9 choroba Hodgkina, nieokreślona), realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej, z jego ograniczeniem do uzasadnionych klinicznie przypadków, np. terapii pomostowej do planowanego przeszczepu komórek macierzystych u pacjentów, u których stwierdzono pierwotną lub wtórną oporność na wcześniej zastosowane schematy leczenia o potwierdzonej skuteczności.
 • Rada uznaje za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie lenalidomidu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu C81 (choroba Hodgkina) realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej.
 • Rady uważa za niezasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie deferazyroksu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu D47.1 (przewlekła choroba mieloproliferacyjna) realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej.
 • Rada uważa za zasadne dalsze finansowanie chlorambucylu oraz cyklofosfamidu w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego (we wskazaniu: amyloidoza).
 • Rada uważa za zasadne dalsze finansowanie we wskazaniach odmiennym niż określone w CHPL:
 1. diazepam – drgawki inne niż określone w CHPL
 2. ketokonazol – choroba Cushinga i zespół Cushinga
 3. fenoksymetylopenicylina – zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku – profilaktyka, zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności – profilaktyka, zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego – profilaktyka
 4. walgancyklowir – zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów lub szpiku – leczenie i zakażenie wirusem Epsteina i Barr po transplantacji narządu lub szpiku – leczenie.
 • Rada uważa za zasadne utworzenie odrębnych grup limitowych dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (mieszanek elementarnych) objętych dotąd obecnie refundacją w ramach wspólnej grupy limitowej. Opinia dotyczy mlekozastępczych mieszanek elementarnych przepisywanych na receptę dla niemowląt i małych dzieci do 2. roku życia, które zostały zdiagnozowane posiadaniem ciężkiej postaci alergii na białka mleka krowiego i/lub złożonej nietolerancji białek pokarmowych.

Prześlij dalej