Rada Przejrzystości za refundacją inhibitora C1-esterazy6 lutego 2014

27 stycznia odbyło się 4. w tym roku posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie w sprawie oceny leku Berinert (inhibitor C1-esterazy), usunięcia 11 leków z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej oraz zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych 5 leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL.

  • Rada opowiedziała się za refundacją inhibitora C1-esterazy we wskazaniach: przerywanie ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczynioruchowego obejmującego gardło, krtań, jamę brzuszną (u dorosłych i dzieci) oraz przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród, u dorosłych i dzieci). Wg Rady lek powinien być dostępny za opłatą ryczałtową, w ramach odrębnej grupy limitowej.
  • Rada uznała za zasadne usunięcie świadczeń obejmujących podawanie nilotynibu oraz lenalidomidu w ostrych białaczkach limfoblastycznych (C91.0) w ramach chemioterapii niestandardowej. Jednocześnie Rada uważa za niezasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie bortezomibu w tym rozpoznaniu.
  • Rada rekomenduje usunięcie świadczenia obejmującego podawanie romiplostymu w przewlekłych białaczkach limfoblastycznych (C91.1) realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej. Finansowanie leku może być rozważone przy małopłytkowości wikłającej przewlekłą białaczkę – wskazuje Rada.
  • Rada opowiedziała się przeciwko usunięciu świadczenia obejmującego podawane bendamustyny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów C84.4 (obwodowy chłoniak z komórek T) i C91.4 (białaczka włochatokomókowa) realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej. Jednocześnie, Rada sugeruje usunięcie świadczenia obejmującego podawane bendamustyny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu C91 (białaczka limfatyczna) realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej.
  • Rada uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie oksaliplatyny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów C83.9 (rozlany chłoniak nieziarniczy, nie określony) i C85.9 (chłoniak nieziarniczy, nie określony), realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej.
  • Rada rekomenduje usunięcie świadczenia obejmującego podawanie talidomidu w leczeniu chłoniaków nieziarniczych rozlanych – limfoblastyczny (rozlany, C83.5) realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej.
  • Rada sugeruje usunięcie świadczenia obejmującego podawanie kapecytabiny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów C23 (nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego) i C24 (nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych), realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej.
  • Rada uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie oksaliplatyny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów C22.1 (rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych), C23 (nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego), C24.1. (nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych – brodawka większa dwunastnicy Vatera), C24.9 (nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych – drogi żółciowe, nie określone) w ramach chemioterapii niestandardowej.
  • Rada uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie winblastyny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu C69.3 (nowotwory złośliwe oka i przydatków oka; naczyniówka), realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej.
  • Rada uznaje za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie ewerolimusu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów C71.5, D30.0, D33.0 (nowotwory złośliwe i niezłośliwe mózgu i nerki) realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej.

Prześlij dalej